web-archive-me.com » ME » G » GAFS.ME

Total: 32

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fingerringen från Tajnungs | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  ny silverskatt på Gotland igen Ett av de mer fascinerande fynden från Tajnungs i sommar vid sidan av sigillstampen är en fingerring i brons påträffad i det medeltida huset Ringen har tydliga paralleller med ett spännande depåfynd från Burs socken bestående av ett stort antal guld och silverföremål sannolikt gömda vid mitten av 1300 talet och kanske i samband med danske kungen Waldemars krossande av den gotländska suveräniteten 1361 Bland

  Original URL path: http://gafs.me/blog/fingerringen-fran-tajnungs.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • En ny silverskatt på Gotland - igen! | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  och delar av armband finns bland föremålen En ny silverskatt på Gotland igen Fingerringen från Tajnungs Blog Sigillstampen igen Så var det då dags igen För ett par dagar sedan rapporterades det in till Gotlands museum och Länsstyrelsen om ett nytt fynd av silvermynt och en del andra silverföremål i Eskelhem socken Markägaren upptäckte att i de schaktmassor de grävt upp från en vägslinga och deponerats på en annan plats låg flera silvermynt Museet tillkallades och vid efterundersökning ännu pågående av dumpmassorna har man nu tagit tillvara ca 650 mynt och ett stort antal andra silverföremål Professorn i numinsmatik Kenneth Jonsson har daterat de yngsta mynten till ca 1130 I depån finns dock såväl ett romerskt mynt som byzantinska mynt från ca 700 tal Depån innehåller med andra ord föremål och mynt från en mycket lång tidsperiod Det rör sig om en depå av vad man brukar kalla hacksilver alltså en depå som utgörs av delar och fragment av silver lämpliga att använda i ett metallhantverk Särskilt intressant är de bottenskållor av silver som påträffats vilka säkerligen utgörs av nedsmälta silvermynt och annat av silver bilden till höger Den långa spännvidden det stora inslaget av såväl trasiga smyckedelar smältor av

  Original URL path: http://gafs.me/blog/en-ny-silverskatt-pa-gotlan.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sigillstampen igen | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  skall tryckas mot något för att få fram bilden För det andra är den ensidig finns bara inskrift på ena sidan Ser man föremålet från sidan ser man klart att öglan är så anpassad att man myckert väl kan trycka föremålet mot något utan att öglan är i vägen Bilden överst är spegelvänd alltså visar den bild som skulle bli som avtryck Man kan även notera att sedd från sidan ser man att kanten är avfasad Storleksmässigt överensstämmer det tämligen väl med ett motsvarande fynd från Kappelshamnsområdet daterat till 1300 tal och påträffat endast några kilometer från vår plats se bilden i högra marginalen Om man nu spegelvänder bilden så som den kommer att ses om man trycker den mot lack eller något annat material och håller det med handen i öglan nedåt vilket vore det naturliga blir den förmodade 1 an i själva verket ett T med en vinklad klack Det blir ett bomärke helt i stil med t ex bomärket för Siglavs i Hangvar som har ett exakt sådant bomärke i början på 1700 talet Att notera i sammanhanget är att bomärken för gårdarna ändrades från ägare till ägare vilket framgår av Johan Larsson uppteckning av gotländska bomärken

  Original URL path: http://gafs.me/blog/sigillstampen-igen.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Djurhuvudformat spänne | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  varje dag Det är en ganska märklig byggnad att gräva Det är minst sagt ytterst svårt att se var huset är ingen tydlig syllram syns och jordtäcket är i själva rummet enbart ett part centimeter tjockt vilande direkt på hällen Vi har nu torvat av och rensat fram till berget en stor del av byggnaden Förutom tidigare nämnda fynd har ytterligare tidigmedeltida keramik påträffats och idag kom även ett relativt

  Original URL path: http://gafs.me/blog/djurhuvudformat-spanne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Medeltidshuset! | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  i själva verket om ytterligare en mangårdsbyggnad från den äldre järnåldern Vi har nu spår av 6 byggnader som kan knytas till den äldre järnåldern motsvarande tre gårdar I det meterbreda schaktet vi la ut tvärs över husgrunden framkom två stolphål och även en markant härd Fynden i huset begränsade sig till krukskärvor av förhistorisk typ varav några stora och ett fåtal fragment av järn och brons Av intresse i sammanhanget var dock att i båda stolphålen påträffades rester av stolparna vilket ger oss en god möjlighet att datera byggnaden med hjälp av C14 Just nu undersöker vi ytterligare ett stolphål i byggnaden och om någon dag bör vi veta om det finns trärester även i detta Vi kudne notera att de översta delarna av stolparna var förkolnade medan längre ner i stolphålen var de av mer obränd karaktär Vid sidan om detta hus fanns som jag tolkade det en spis i en medeltida mangårdsbyggnad Med tanke på att det andra huset inte var från medeltid kändes det angeläget att belägga eller förkasta tanken att stenhögen väl synlig i marken var just en spis i ett medeltida hus Den nyanlända 2 veckors gruppen fick till uppgift att inleda sina två veckor med ett mindre sökschakt med syftet att besvara denna fråga Det dröjde inte många minuter förrän både medeltida keramik och en väl bevarad kniv kom i dagen Med andra ord var det uppenbart att det faktiskt rörde sig om en medeltida byggnad Efter att nu har utvidgat undersökningsytan till större delen av huset även om vi har ytterst svårt att se utsträckningen av byggnaden kan vi klart konstatera att vi har att göra med en byggnad som torde tillhöra den äldre medeltiden Ett stort antal krukskärvor har påträffats liksom en välbevarad blå pärla med inläggningar av vitt av typisk

  Original URL path: http://gafs.me/blog/medeltidshuset.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ode till Tajnungs! | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  fynd kan det hända att en och annan brister ut i ett vältaligt kväde som detta till exempel upprättat av en något frustrerad Regina Ode till Tajnungs Saliga äro de saktmodiga De skola sitta i jorden Arkeologen fylld av hopp Gräver träget utan stopp Drömmar om en silverskatt Trånar under keps och hatt Solen skiner het och varm Bränner öra vad och arm I solskyddsfaktorns vita pasta Jord och damm så gärna fastna Ryggen värker knäna skaver Vart fanken är mitt vikingakadaver Slita här i svarta mullen Min belöning fikabullen Sten sten sten sten sten sten Sten jord sten sten sten jord sten Ännu mera jävla sten Sten jord BEN Nej det var ett sken ben Konrad tröttnar gräver resolut med spaden Ojsan hela understa lagret kom nu visst i dagen Se upp vart är Andrea och den dära Björn Låt dem inte ser vårt oppositionella hörn Efter diskussion och dissolution av eventuell lerpackning Ännu ett taktbrott i vårt schaktbrott kommer bli vår avtackning Birgitta skrapar sopar möter ett dilemma Här är fanimig renare än hemma Ett schakt så tomt av sällan skådat slag Här bodde klinisk tvångsneurotiker som nyttjat RUT avdrag Schaktet töms på jord och grus Så genom

  Original URL path: http://gafs.me/blog/ode-till-tajnungs.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Första veckan! | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  börjar någon meter in i huset från den äldre järnåldern alltså ett vad vi i dagligt tal kallar kämpgravshus eller stengrundshus normalt daterade till ca 100 550 AD och löper vinkelrätt över dess norra långsidemur utöver en större skärvstenshög som ligger strax utanför byggnaden Jordtäcket är genomgående mycket tunt och skärvstenen i alla fall i dess nordliga del ligger direkt på berget Det andra schaktet är utlagt över den förmodade andra mangårdsbyggnaden från den äldre järnåldern Det återstår idag endast delar av denna byggnad sannolikt på grund av medeltida eller sentida stentäkt schakt 2 Husgrunden är till en del raserad Schaktet är utlagt över den bevarade delen av den norra långmuren som här håller på att rensas fram Längst i väster finns de medeltida husen i form av ett större hus sannolikt ladugård eller liknande och en mindre byggnad med en tydlig spis sannolikt mangårdsbyggnaden Schaktet här berör just nu det stora uthuset Första veckan har inneburit att torva av gräva ner det översta lagret och påbörja nästa lager Fyndmaterialet är överlag mycket magert så här långt och rör sig framför allt om keramik Här finns både typisk grovmagrad inhemsk keramik från järnåldern och en del finare och tunnare svartgods

  Original URL path: http://gafs.me/blog/forsta-veckan.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Så är det dags! | Gotlands arkeologiska fältskola | Dan Carlsson
  vilket knappast är förvånande I övrigt var det spridda utslag av järn Undersökningen kommer att koncentreras till tre områden inom bebyggelseområdet och därtill till en av de mindre gravarna på det lilla gravfältet i norr Syftet är att få ett grepp om gårdens historia såväl före stengrundernas tid de typiska järnåldershusen som dateras till ca 100 550 AD som fram till medeltiden och dess övergivande Kartan här bredvid visar på fältkartan över området och var våra schakt är tänkta att läggas markerade med blå linjer Det första schaktet blir i kanten av ett av järnåldershusen i öster med en förlängning ut över en intilliggande skärvstenshög med syftet att klargöra åldern på huset och dess tidsmässiga relation till skärvstenshögen Denna kan vara av äldre datum än husgrunden vilket skulle ge en bild av att gården existerat före stengrundernas tid Det andra schaktet är utlagt över en sannolikt raserad husgrund från den äldre järnåldern i ett område som möjligen skulle kunna hysa spår även av den yngre järnåldern Jordtäcket är något tjockare här finns även en del utslag av järn och något högre fosfathalter Det tredje schaktet berör den medeltida huslämningen i området västra del Här finns en markant lämning med meterbreda stenmurar där vissa kalkstenar är upp mot en meter stora och till en del ställda på högkant Strax utanför denna byggnad finns en mindre hög med synliga grå och kalkstenar som med stor sannolikhet utgör en spis i ett medeltida hus Först för några dagar sedan började vi ana hur huset har sett ut Det förefaller som spisen är en del av gårdens mangårdsbyggnad belägen omedelbart väster om det stora huset som sannolikt då är en ladugård Det fjärde schaktet kommer att handla om denna förmodade mangårdsbyggnad Av intresse är även att få ett grepp om det lilla gravfältet beläget

  Original URL path: http://gafs.me/blog/sa-ar-det-dags.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive